Dla niepełnosprawnych

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 Maja 2000 r. Dz;U.00.63.735 § 134. jak również Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 Września 2010 r. – dostosowanie obiektów dla potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

Firma Active Group z siedzibą w Skawinie wraz z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Małopolski – jako konsultanta - proponują dokonanie kompleksowego przeglądu obiektów, jak również wykonanie wszelkich prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem przed poślizgiem miejsc szczególnie niebezpiecznych – schody, schody ruchome, podjazdy, ciągi komunikacyjne, obręb przejść dla pieszych.

Wykorzystane materiały posiadają atesty PZH jak również aprobatę Polskiego Związku Niewidomych

§ 134. 1. Schody i pochylnie powinny mieć wykończenie powierzchni odróżniające je od poziomych płaszczyzn ruchu, polegające na zastosowaniu:

1) kolorystyki – barwa _żółta lub pomarańczowa, przewidziana w postaci powłok malarskich twardych i odpornych na ścieranie i poślizg lub w postaci dodatków bądź domieszek barwiących do betonów lub zapraw,
2) guzkowatego wykończenia powierzchni wyczuwalnego stopami.

2. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, powinny być przewidziane do wykończenia w zakresie:

1) kolorystyki:
a) na czole i podnóżku pierwszego i ostatniego stopnia każdego z biegów schodów,
b) przy krawędziach biegów i spoczników pochylni, w częściach przeznaczonych dla ruchu pieszych -
na pasach o szerokości 30 cm z obu stron krawędzi,
2) guzkowatego wykończenia – jako pasy o szerokości 30 cm:
a) przed pierwszym stopniem i na podnóżku ostatniego stopnia każdego z biegów schodów,
b) w miejscach określonych w pkt. 1 lit. b) – w przypadku pochylni.

3. Nawierzchnia pochylni powinna być szorstka.

4. Stopnie schodów oraz spoczniki schodów i pochylni powinny mieć pochylenie, zapewniające spływ wody opadowej, nie mniejsze niż 2%. Pochylenia te powinny być wykonane zgodnie z nachyleniem biegu schodów lub pochylni.

Wersja do druku (PDF)